Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłoszenia na Konferencję

 

Wydarzenie jest organizowane przez Katedrę i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Doskonała Nauka II – wsparcie konferencji naukowych”

 

W tej ankiecie jest 8 pytań.

KLAUZULA INFORMACYJNA
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych przedstawia następujące informacje:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01,
  REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: tel. 32 208 3630 e-mail: iod@sum.edu.pl<
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu i na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie m. in. sprawozdawczym, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
   z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, archiwizowania umów i treści ofert zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach itp.
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami mogą być także podmioty, którym Uczelnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją np. usług asysty technicznej oprogramowania wykorzystywanego do obsługi zamówień, księgowania itp. Odbiorcami danych mogą być także organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane przez okres ustalany na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a w szczególności przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń finansowych wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty lub zawarcie umowy.
 10. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Zgody i oświadczenia:

 • Potwierdzam, że zapoznałem/-łam się z warunkami uczestnictwa w bezpłatnym wydarzeniu organizowanym przez Katedrę i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz akceptuję Regulamin Konferencji dostępny na stronie internetowej pod adresem http://seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb Organizatora Konferencji
 • Wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Katedrę i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mojego wizerunku lub wypowiedzi w formie zdjęć i materiałów wideo, wytworzonych podczas V Seminarium Ogólnoakademickiego „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, które ma miejsce dnia 27 marca 2024 r. na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w mediach, w tym mediach społecznościowych i na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://www.sum.edu.pl/), na stronie internetowej Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/) oraz na stronie internetowej Seminarium (http://seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnym (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)