Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie II nabór

dla Kadry dydaktycznej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach
w szkoleniach w ramach zadań numer 11, 12, 13

projektu "Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2"
realizowanych w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

II NABÓR

         

Warunki udziału w szkoleniach:

  • Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Kadry dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w szkoleniach w ramach zadań nr 11, 12, 13 projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”  realizowanym w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2019 z dnia 2019-09-02 (strony 3-18).
  • Uczestnikami Projektu mogą być jedynie pracownicy dydaktyczni Uczelni - § 1.5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.
  • Wypełnienie formularzy oraz złożenie oświadczeń uczestnika projektu wg wzorów stanowiących załączniki od 1 do 6 do niniejszego Regulaminu, w terminie 3 dni roboczych od czasu uzyskania potwierdzenia rejestracji przez członka Komisji Rekrutacyjnej.
  • Wykorzystanie kompetencji zdobytych w trakcie szkoleń w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).
  • Zakwalifikowanie przez Komisję do udziału w szkoleniu.

Uwagi:

  • Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu. Dotyczy to również udziału w szkoleniach w I naborze do Projektu tj. w roku 2019.
  • Szkolenia będą odbywać się on-line przy użyciu platformy Microsoft Teams.
  • Informujemy, że formularz rekrutacyjny będzie dostępny w okresie trwania procesu rekrutacyjnego na poszczególne szkolenia.
W tej ankiecie jest 7 pytań.
Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)

PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO SZKOLENIE.

 

Opis dostępnych szkoleń:

Elektroniczna biblioteka wsparciem w dydaktyce.
Poznanie i korzystanie ze źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece: baz danych, e-czasopism, e-ksiażek, baz Evidence Based Medicine.
Szkolenie odbywać się będzie w niewielkiej grupie, w formie warsztatowej i będzie trwało 4 godziny dydaktyczne.

Medyczne bazy danych dla zaawansowanych dydaktyków.
Warsztaty z zakresu zaawansowanych technik wyszukiwania w bazach PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska, które są podstawowymi bazami bibliograficznymi z dziedziny medycyny.
Szkolenie odbywać się będzie w niewielkiej grupie, w formie warsztatowej i będzie trwało 4 godziny dydaktyczne.

Narzędzia porządkujące bibliografię.
Warsztaty z zakresu zaawansowanej obsługi programu Mendeley, który służy do zarządzania opisami bibliograficznymi.
Szkolenie odbywać się będzie w niewielkiej grupie, w formie warsztatowej i będzie trwało 2 godziny dydaktyczne.

(To pytanie jest wymagane)
Imię (imiona):
Wpisz imię lub imiona (np. Jan Julian)
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko:
Wpisz nazwisko: np. Kowalski
(To pytanie jest wymagane)
Email (w domenie sum.edu.pl):
Wpisz email służbowy, np.: jkowalski@sum.edu.pl
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu:
Wpisz numer telefonu, np.: 123456789
Uwagi:
RODO
(To pytanie jest wymagane)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]:

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;

3) Dane osobowe przetwarza się w celu rekrutacji do projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.

5) SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego.

6) Dane będą przechowywane przez do końca trwania projektu.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację i uczestnictwo w szkoleniach w ramach programu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”.

11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała.